کتاب > ولایت نامه

توضیحات کتاب

ولایت نامه سومین اثر از مجموعۀ آثار عالم و عارف ربانی جناب حـاج مـلاّ سـلطانمحمد گنابـادي سلطانعلیشـاه شهید است که ناشر با کسب اجازه از محضر مبارك جانشین و وارث معنوي مؤلف جناب قطـب بزرگـوار سلسـلۀ نعمـت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادي حضرت آقاي حاج دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه، افتخار چاپ آن را دارد. موضوع این کتاب چنانکه از عنوان آن بر میآید اصل اصیل تصوف و تشیع یعنی ولایت است که در آن به دقیـقتـرین و مسـتندتـرین وضع ممکن تشریح شده است و شاید در موضوع خود این کتاب بینظیر باشد. این اثر مؤلف عارف، قبلاً سه بار به چاپ رسیده و اینک چاپ چهارم آن عیناً از چاپ سوم که به همـت آقـاي محمد حسن عسکري نجفی منتشر شده بود، افست گردیده و جزو "مجموعه محبوب" – بـه مسـاعدت مـالی آقـاي حـاج عبداللّه صادقی نژاد - در اختیار مشتاقان مطالعه آثار اصیل عرفان اسلامی قرار میگیرد. از مزایاي این طبع کتاب اصلاح بعضی اغلاط و افزوده شدن فهرسـتهـاي مختلفـی در انتهـاي آن اسـت. ناشـر امیدوار است که بتواند دیگر آثار مؤلف عارف را به حلیه طبع آراسته گرداند، انشاءالله

جزئیات کتاب

شماره 11190
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج ملا سلطانمحمد گنابادی سلطانعلیشاه
قیمت (تومان) 300000