کتاب > مجموعه مقالات هانری کُربَن

توضیحات کتاب

این کتاب مجموعه مقالات هانری کربن را که قبلا طی چند دهه به صورت متفرق در نشریات گوناگون چاپ شده بود، در یک‌جا گرد آورده است. این مقالات جوانب گوناگون تفکر فلسفی،عرفانی و دینی ایران زمین در برمی‌گیرد. آثار کربن نمایانگر این حقیقت است که او تقریبا با تمام جوانب تفکر در ایران، نه تنها در دوران اسلامی؛ بلکه حتی در دوران قبل از اسلام سروکار داشته است و پیوستگی عمیق برخی جوانب فلسفه و جهان شناسی را در ایران از دوران باستانی تا قرون اخیر نشان داده است. کربن توانست عمق فرهنگ عقلی ایران باستان و جهان شمولی و غنای فلسفه‌ی دوران اسلامی را در آثار خود ادغام کند و خاطر نشان سازد.

جزئیات کتاب

شماره 11170
رده بندی فلسفه و کلام
نویسنده محمد امین شاه جویی
قیمت (تومان) 220000