کتاب > مبانی هنر اسلامی

توضیحات کتاب

هنر اسلامی به عنوان یک مقوله مستقل از هنر سایر ملل مسلمان از ابتدای قرن بیستم مورد توجه اهل عالم هنر قرار گرفته است. رویکردهای گوناگونی در بررسی و تحلیل هنر اسلامی به طور خاص و سایر هنرهای سنتی به طور کلی پدید آمدند که در زمینه هنر اسلامی می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم نمود: 1. رویکرد حکمی 2. رویکرد تاریخی. کتاب حاضر به مقالات یکی از نمایندگان رویکرد نخست یعنی تپتوس بورکهارت و انتقادهای وی بر رویکرد تاریخی اختصاص دارد.

جزئیات کتاب

شماره 11166
رده بندی عرفان و هنر
نویسنده تیتوس بورکهارت
قیمت (تومان) 140000