کتاب > طریقه ابومَدیَن

توضیحات کتاب

شیخ ابومدین از عارفان مشهور قرن ششم هجری در مغرب جهان اسلام است، به نحوی که او را "جنید غرب" نامیده¬اند. مشاهیری از عارفان مثل محیی الدین این عربی به یمن تربیت او به کمال رسیده¬اند. ابن عربی در آثارش چندین بار از وی به تجلیل و احترام یاد کرده است. با همه این اشتهار، تا کنون مطلبی به زبان فارسی و بطور مستقل درباره وی نوشته نشده است. مجموعه آثاری که از این عارف جلیل بر جای مانده است، شامل جند رساله مختصر و چندسن قصیده است. وینسنت کرنل استاد دانشگاه های آمریکا، شرح حال مفصّلی از شیخ ابومدین همراه با مجموعه¬ای از آثار وی فراهم کرده و آنها را از زبان عربی به انگلیسی ترجمه کرده است. کتاب حاضر ترجمه مقدمه کرنل به همراه ترجمه از متن عربی آثار ابومدین است.

جزئیات کتاب

شماره 11154
رده بندی تذکره عرفا
نویسنده وینسنت.جی.کُرنل
قیمت (تومان) 110000