کتاب > سید حیدر آملی

توضیحات کتاب

«سیدحیدر آملی» از چهره‌های مهم قرن هشتم هجری است. امروزه با شناخت برخی از آثار وی می‌توان گفت که آثار او فلسفه، کلام و عرفان قرن خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نزد سیدحیدر، تمامی حکمت وجود، مفهوم توحید در دو وجه ظاهری و باطنی آن، آموزة اسماء الهی و مظاهرش و نیز تمامی امام‌شناسی، همه، ادامه‌دهنده و توسعه‌دهندة آموزه‌های ابن‌عربی است. آثار وی مهم‌ترین نقش را در ادغام تفکر ابن‌عربی با تشیع داشته‌اند. بدین‌صورت که تشیع، داشته‌ها و باورهای خود را در تفکر ابن عربی می‌یابد. کتاب حاضر ترجمة دو بخش مستقل از دو کتاب از «هانری کربن»، فیلسوف، ایران‌شناس و اسلام‌شناس شهیر فرانسوی قرن بیستم، است. مقالة اول، ترجمة فصل اول کتاب چهارم (با عنوان تشیع و تصوف) از جلد سوم «اندر اسلام ایرانی» و مقاله دوم ترجمة فصل دوم کتاب «معبد و مشاهده» است. کربن در بخش اول به افکار، آثار و آراء سیدحیدر می‌پردازد و در بخش دوم علم میزان را شرح می‌دهد که از ارکان جهان‌شناسی عرفان و از مباحث اصلی آراء این عارف شیعی است. وی جدول‌هایی را که سیدحیدر آملی در این باره ترسیم کرده، شرح داده و رموز مبهم آن را بازمی‌گشاید. در این بخش کربن نگرش تطبیقی خود را در مطالعات عرفانی نیز نشان می‌دهد.

جزئیات کتاب

شماره 11153
رده بندی تذکره عرفا
نویسنده هانری کربن
قیمت (تومان) 110000