کتاب > سرچشمۀ مقدس فرهنگ و ورزش ها

توضیحات کتاب

در عالم اسلام منشأ و سرچشمه فرهنگ و تمدّن، تصوّف یا عرفان اسلامی بوده از آن جهت که جنبه معنوی و قدسی اسلام است. هر زمان هم که این جنبه معنوی فراموش می¬شد، دوباره به دست اهل طریقت روح و معنا می یافت. از اینروست که می بینیم اهل ورزش و فرهنگ غالباً از اصحاب سلوک عرفانی و طریقت نیز بوده اند. موضوع اصلی این کتاب، شرح و بسط همین مطلب در دو بخش است. بخش اول شرح و بیان مفهوم اولیه فرهنگ و ورزش ها چنانکه اصولاهً بوده و بعد آن طورکه در تاریخ واقع شده است و بخش دوم مقایسه معنای اصلی آن با معنای مخدوش امروزیش که در واقع انحراف از ماهیت اصلی و قدسی آن است. نویسنده کتاب قاضی بن محمّد از سادات هاشمی و از خانواده سلطنتی اردن است. وی پس از تحصلی در دانشگاه های آمریکا و انگلستان و تحصیل علوم دینی در دانشگاه الازهر مصر، اکنون به عنوان استاد فلسفه اسلامی در اردن به تدریس می پردازد.

جزئیات کتاب

شماره 11150
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده قاضی بن محمّد
قیمت (تومان) 120000