کتاب > دیتریش بونهوفر

توضیحات کتاب

در جلد دوم از مجموعة «تفکر دینی در دورة معاصر»، سعی بر آن است تا به بررسی زندگی و اندیشة «دیتریش بونهوفر آلمانی» (1906-1945 م)پرداخته شود. در این رساله بیشترین تأکید بر نظریة بونهوفر در رد مفروض دینی بوده است. طبق این نظریه، انسان در عصر نوزایی به آستانة دوران بلوغ گام می‌نهاد. وی از آن مقطع به بعد، بنای رد حاکمیت کلیسا را گذاشت و عنوان کرد که انسان دیگر به قوانین دین مسیح برای اعتقاد به خدا نیاز ندارد. بونهوفر می‌گوید: آنچه انسان نیاز دارد، این است که می‌بایست یاد بگیرد که خدا و معجزات را در معنایی غیردینی بفهمد. او معتقد است این اعتقاد به معنای بی‌دین بودن نیست.

جزئیات کتاب

شماره 11142
رده بندی فلسفه و کلام
نویسنده ای.هـ.رابرتسون
قیمت (تومان) 120000