کتاب > جامع الحکایات:(دویست حکایت در احوال پارسیان)

توضیحات کتاب

جامع الحکایات، چنانکه از عنوان فرعی آن برمیاید، دویست حکایت در احوال پارسایان(زاهدان و صوفیان) است که محقق نکته سنج، آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو از نسخه خطی منحصر به فرد در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، برگزیده، تصحیح و آماده نشر کرده است. مصنف کتاب نصرالله بن شهر الله از عرفای قرن نهم و دهم قمری است که شرح حال مشخص تاکنون از او یافت نشده است. این کتاب در مسیر سنت پسندید تذکره نویسی عرفانی است که در آثاری همچون تذکره اولیا عطار اوجش را میبینیم. مقصود اصلی نویسندگان این تذکره ها چنانکه مصنف جامع الحکایات در مقدمة کتاب خاطرنشان میکند، پیروی از این دستور است: بدان که علمای متبحر چنان فرموده اند که هر که هر روز از قرآن آیتی چند و فصلی از حکایات مشایخ نخواند، دلش سیاه و علمش تباه گردد. پس اینکاب جمع کرده شد در حکایات بزرگان، زهد و تقوا، طهارت و رنج کشیدن ایشان در طاعت. تا تذکره ای باشد برای دیگران برای پیمودن راه اله.

جزئیات کتاب

شماره 11123
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده نصرالله بن شهرالله ترمذی
قیمت (تومان) 170000