کتاب > آیات حسن وعشق

توضیحات کتاب

آیات حسن و عشق داراى سه بخش است که در دو جلد توسط دکتر حشمت الله ریاضى منتشر شده است. جلد اول شامل دو بخش است. بخش اول به سیرتصوف و عرفان از آغاز اسلام تا قرن پنجم هجرى که مربوط به عهد شیخ احمد غزالى است اختصاص داده شده است. بخش دوم نیز به شناخت شیخ احمد غزالى و ارتباط فقهى و عرفانى او با برادرش امام محمد غزالى و نیز دفاع از اتهامات وارده و اشاره به آثار او پرداخت شده است. جلد دوم مشتمل بر بخش سوم کتاب است که در واقع خود کتاب مستقلى در شرح کتاب "سوانح العشاق شیخ احمد غزالى" است. "سوانح العشاق" به حق از ذخائر غنى اسلامى و ادب عرفانى فارسى است.

جزئیات کتاب

شماره 11114
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده حشمت الله ریاضی
قیمت (تومان) 300000